Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych i przeprowadzanie rozliczeń pienieżnych.

pobierane przez Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu
obowiązująca od dnia 28.01.2020r.Powrót


Lp.
Wyszczególnienie
opłaty / prowizje
I.Prowadzenie i obsługa rachunków i przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych.
Osoby
prywatne
Rolnicy
Przedsiębiorcy indywidualni
Jednostki
samorządu
terytorialnego
Spółki/
Spółdzielnie/
Instytucje
Niekomercyjne
Typy rachunków
ROR/
ROR max 30 /
a'vista
bieżący
1.Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych
1)otwarcie rachunku
bez opłat
20 zł
2)prowadzenie rachunku-
miesięcznie
3zł1/
bez opłat/
bez opłat
7 zł
20 zł
25 zł
25 zł
bez opłat
2.Wpłaty gotówkowe kasowe
1)na rachunki bankowe
umiejscowione w BS Nowy Tomyśl
bez opłat
1 zł
0,1 % od kwoty wpłaty nie mniej niż 2 zł
bez opłat
0,1% od kwoty wpłaty nie mniej niż 2 zł/
bez opłat
2)na rachunki bankowe w innych
bankach
0,5% od kwoty nie mniej niż 5 zł
3)na rachunki instytucji
charytatywnych, cele użyteczności publicznej, ochrony zdrowia
bez opłat
4)na rachunki kart kibica KKS Lech Poznań prowadzone w SGB-Banku S.A.
bez opłat
3.wpłaty gotówkowe we wpłatomatach
bez opłat
0,08% od kwoty nie mniej niż 3,50 zł/bez opłat
0,08% od kwoty nie mniej niż 3,50 zł/0,08% od kwoty nie mniej niż 3,50 zł/bez opłat
4.Wypłaty gotówkowe kasowe:
1)realizowane w centrali BS, jego
oddziałach i punktach
bez opłat
1 zł
0,3% od kwoty wpłaty
nie mniej niż 6 zł
5.Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy)
1)na inne rachunki bankowe (w systemie ELIXIR)
2 zł5
0,1 % od kwoty przelewu nie mniej niż 3 zł
2)na inne rachunki bankowe (w systemie SORBNET)
a)o wartości 1.000.000 zł i wyższej
15 zł
b)o wartości poniżej 1.000.000 zł
25 zł
3)wewnętrzne
z ROR na rachunki przedsiębiorstw indywidualnych, spółek i spółdzielni 0,1% od kwoty przelewu nie mniej niż 2 zł, pozostałe bez opłat6/
bez opłat/
bez opłat
1 zł
0,1 % od kwoty przelewu nie mniej niż 3 zł
4)na ZUS (w systemie ELIXIR)
3,50 zł
6.Zlecenia stałe
1)przyjęcie zlecenia stałego
3 zł
2)realizacja zlecenia jednorazowego lub stałego
(za każdorazowe przekazanie środków od pozycji)
4 zł
3)modyfikacja zlecenia stałego
5 zł
4)odwołanie zlecenia stałego
5 zł
5)Realizacja polecenia zapłaty z rachunku klienta
1 zł
7.Wyciąg z rachunku bankowego
1)odbierany przez klienta lub osobą upoważnioną w centrali, oddziale lub punkcie
bez opłat
2)wysyłany przez BS drogą? pocztową?
(listem poleconym lub zwykłym)7
1 zł+koszt przesyłki
3)sporządzenie duplikatu wyciągu
5 zł
8.Czeki
1)wydanie książeczki czekowej (za jeden blankiet)8
0,20 zł
2)przejęcie zgłoszenia o utarcie czeków
15 zł
3)Potwierdzenia czeku
3 zł
9.Przejęcie listy inkasowej
5 zł
10.Za udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku
5 zł miesięcznie
11.Mieszkaniowy rachunek powierniczy 
1)Prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego (miesięcznie)
300 zł
2)Otwarcie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (opłata pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy)
opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego nie mniej niż 3.000 zł9
3)Otwarcie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego (opłata pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy)
opłata podstawowa 0,1% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego nie mniej niż 2.000 zł
12.Pakiet "Konto TAK"10
1)Prowadzenie rachunku oszczędnościowego-rozliczeniowego(miesięcznie)
1 zł
2)Wydanie karty debetowej Mastercard/Visa
bez opłat
3)Używanie karty
bez opłat
(w przypadku dokonania minimum 1 transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku 5zł)
4)Wypłata gotówki
 
a)w bankomatach w kraju innych, niż sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
1 zł
b)w kasach innych banków, niż SGB (przy użyciu terminala POS113% nie mniej niż 4,50 zł
c)w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG12)
3% nie mniej niż 10 zł
5)Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
1 zł
6)Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
bez opłat
7)Zmiana PIN w bankomatach 
a)sieci SGB
4,50 zł
b)sieci innych niż wskazane w ppkt a)
7 zł
8)Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
 
a)sieci SGB
1 zł
b)sieci innych niż wskazane w ppk a)
1,50 zł
9)Udostępnianie usługi eBankNet
bez opłat


1 opłata nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych PKZP
2 dotyczy Punktu Kasowego na Osiedlu Stefana Batorego w Nowym Tomyślu
3 dotyczy Punktu Kasowego przy Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
4 opłata nie dotyczy konsumentów
5 opłata nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych PKZP
6 opłata nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych PKZP
7 opłata nie dotyczy konsumentów
8 opłata nie dotyczy konsumentów
9 opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego
10 za pozostałe nie wymienione wyżej czynności i usługi Bank będzie pobierał standardowe opłaty obowiązujące dla karty Mastercard i Visa oraz dla ROR standard zawarte w niniejszej taryfie.
11 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
12państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.PowrótCENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Szkolna 4,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 28 604
Najnowsze Oferty