Aktualności

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu ZAWIADAMIA o Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 14 maja 2015r. o godzinie 10:00 w lokalu "ZACISZE" w Nowym Tomyślu, przy ulicy 3-go stycznia 68.Program Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu


1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej i Komisji Wyborczej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawmocnych uchwał.
5. Uchwalenie regulaminu obrad ZP i wyborów uzupełniających do RN.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 20.05.2014r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2014r., wraz ze sprawozdaniem finansowym, zamierzenia na 2015r. oraz wnioski z grup członkowskich.
10. Przedstawienie Spółdzielczego Systemu Ochrony IPS.
11. Przedstawienie zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie "Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej i RadyNadzorczej".
13. Przedstawienie "Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu".
14. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2012-2018.
15. Dyskusja.
16. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014r.
2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2014r.
3. Udzielania absolutorium członkom Zarządu.
4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
5. Podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.
6. Zatwierdzenie kierunków działalności Banku na 2015r.
7. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2015r.
8. Zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu.
9. Zatwierdzenia Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej i Rady
Nadzorczej.
10. Kolegialnej Oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej.
11. Indywidualnej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej.
12. Zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej.
13. Zatwierdzenia Polityki wynagordzeń członków organu nadzorującego w Banku
Spółdzielczym w Nowym Tomyślu.
14. Wyrażenia zgody na przystąpienie do innej organizacji
gospodarczej - spółdzielni osób prawnych Jednostki Zarządzającej IPS.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.


Jednocześnie zawiadamia się, że roczne sprawozdanie finansowe oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, w Oddziale we Lwówku, oraz Punktach Kasowych w Miedzichowie, Bolewicach i na osiedlu Batorego.
Nowy Tomyśl dnia 29.04.2015r.

ZARZĄD
- wersja PDF(do druku)CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Szkolna 4,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy URZĘDZIE SKARBOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Kolejowa 38,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon 61 44 21 782


PUNKT KASOWY
przy URZĘDZIE CELNYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Celna 1,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze OfertySzczegółowe informacje...

"Usługa 3D-Secure zabezpieczająca transakcje internetowe /Instrukcja
rejestracji karty w usłudze/"


Szczegółowe informacje...


trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Stopy procentowe NBP

Obowiązują od dnia:
2015-03-05
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50
Stopa depozytowa
0,50
Redyskonto weksli1,75