Kredyty i pożyczki

pobierane przez Bank Spółdzelczy w Nowym Tomyslu
obowiązująca od dnia 28.01.2020r.Powrót


Lp.
Wyszczególnienie
opłaty / prowizje
Klienci
indywidualni
Klienci instytucjonalni
Jednostki samorządowe
1.Za rozpoznanie wniosku:
1)o udzielenie kredytu
30 zł
50 zł
50 zł
2)o prolongatą terminu spłaty
30 zł
50 zł
50 zł
3)o restrukturyzację zadłużenia
30 zł
50 zł
50 zł
4)o udzielenie gwarancji
nie dotyczy
50 zł
50 zł
Lp.
Wyszczególnienie:
opłata/prowizja
2.Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu1:
1)UDZIELENIE KLIENTOM INDYWIDUALNYM
a)Odnawialnego w ROR
3%
(nie mniej niż 50 zł)
b)dla posiadaczy ROR
6%
(nie mniej niż 50 zł)
c)konsumenckiego
dla wnioskodawców, którzy spełniają warunki Promocji1,50%
(nie mniej niż 50 zł)
dla wnioskodawców, którzy nie spełniają warunków Promocji obowiązują standardowe warunki kredytowania8%
(nie mniej niż 50 zł)
d)gotówkowego dla pracowników instytucji finansowych
2%
e)mieszkaniowego
dla wnioskodawców, w przypadku których przynajmniej jedna z nich od co najmniej 1 roku do dnia złożenia wniosku o kredyt posiada w naszym Banku rachunek rozliczeniowy, nie wykazujący systematycznych wpływów2,50%
dla wnioskodawców, w przypadku których przynajmniej jedna z nich od co najmniej 1 roku do dnia złożenia wniosku o kredyt posiada w naszym Banku rachunek rozliczeniowy, wykazujący systematyczne wpływy:2,00 %
dla wnioskodawców, w przypadku których wszystkie z nich od co najmniej 1 roku do dnia złożenia wniosku o kredyt posiadają w naszym Banku rachunek/i rozliczeniowy/e, wykazujący/e systematyczne wpływy:1,50 %
dla wnioskodawców, w przypadku których przynajmniej jedna z nich od co najmniej 5 lat do dnia złożenia wniosku o kredyt posiada w naszym Banku rachunek rozliczeniowy wykazujący systematyczne wpływy:1,00 %
dla wnioskodawców, w przypadku których wszystkie z nich od co najmniej 5 lat do dnia złożenia wniosku o kredyt posiadają w naszym Banku rachunek/i rozliczeniowy/e wykazujący/e systematyczne wpływy:0,00 %
dla wnioskodawców, którzy nie spełniają warunków określonych w punktorze 1-5, obowiązują standardowe warunki kredytowania:3,00 %
przeznaczonego na refundację/spłatę kredytu/-ów mieszkaniowego/-ych w innym/-ch banku/-ach.0,00 %
f)konsolidacyjnego
3%
g)hipotecznego
3%
h)gotówkowego "gotówka na co chcesz"
9%
(nie mniej niż 50 zł)
2)UDZIELANIE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM (rolnikom indywidualnym, przedsiębiorcą indywidualnym, przedsiębiorstwom i spółkom prywatnym oraz spółdzielniom, instytucjom niekomercyjnym)
a)preferencyjnego dla rolnictwa z dopłatami do oprocentowania ARiMR
- symbol RR,Z,PR
2%
b)preferencyjnego dla rolnictwa z dopłatami do oprocentowania ARiMR
- symbol K01,K02
2%
c)preferencyjnego dla rolnictwa z dopłatami do oprocentowania ARiMR
- symbol KSP
1,5%
d)preferencyjnego z częściową spłatą kapitału przez ARiMR
- symbol MR csk
2%
e)obrotowego preferencyjnego dla rolników
2%
f)szybkiego Biznes 30
1,5%
g)inwestycjnego rolniczego Argo Progres, Argo Grunt, Argo Sprzęt
2%
h)pozostałe
0,25 % - 3%
3)UDZIELANE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
0% - 1%
3.Prowizja wstępna od kredytu2
1)konsolidacyjnego
500 zł
2)hipotecznego
500 zł
3)mieszkaniowego
500 zł3
4.Prowizja z tytułu odnowienia kredytu na kolejne 12 miesięcy od kwoty odnawianego kredytu
2%
(nie mniej niż 30 zł)
5.Prowizja za udzielenie gwarancji, poręczenia, regwarancji od kwoty gwarancji/poręczenia/regwarancji
od 1% do 3% (rocznie)
Lp.WyszczególnienieKlienci
indywidualni
Klienci instytucjonalniJednostki samorządowe
6.Opłata za uruchomienie kolejnej transzy kredytu, płatna każdorazowo przed wypłatą transzy
100 zł
200 zł
200 zł
7.Prowizja za zawarcie umowy ugody, porozumienia
od kwoty należności objętej umową
1%
(nie mniej niż 30 zł)
1%
(nie mniej niż 50 zł)
1%
(nie mniej niż 50 zł)
8.Prowizja z tytułu gotowości4 od kredytów w rachunku bieżącym
nie dotyczy
2,50%
2,50%
9.Prowizja za uruchomienie, liczona od uruchamianej kwoty
1)po przedłożeniu w banku aktualnego odpisu księgi wieczystej z ustanowionym nieprawomocnym wpisem hipoteki stanowiącym zabezpieczenie kredytu
0,10%
(nie mniej niż 50 zł)
0,10%
(nie mniej niż 50 zł)
0,10%
(nie mniej niż 50 zł)
2)po przedłożeniu w banku opłaconego wniosku o wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu wraz z potwierdzeniem jego złożenia we właściwym Sądzie
0,20%
(nie mniej niż 100 zł)
0,20%
(nie mniej niż 100 zł)
0,20%
(nie mniej niż 100 zł)
3)po przedłożeniu w banku odpisu aktu notarialnego zakupywanej nieruchomości, w którym widnieje wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu
0,20%
(nie mniej niż 100 zł)
0,20%
(nie mniej niż 100 zł)
0,20%
(nie mniej niż 100 zł)
4)po przedłożeniu w banku ustanowienia na rzecz Banku cesji wierzytelności przysługujących kredytobiorcy od spółdzielni mieszkaniowej/dewelopera wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez inwestora w/w cesji
0,30%
(nie mniej niż 150 zł)
0,30%
(nie mniej niż 150 zł)
0,30%
(nie mniej niż 150 zł)
10.Za wystawienie promesy kredytowej
100 zł
200 zł
200 zł
11.Wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej od kwoty wypłaty w gotówce (poza kredytami w rachunku bieżącym oraz oszczędnościowo-rozliczeniowym)
0%
1,50%
1,50%
12.Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy nie wymagające zmiany postanowień umowy kredytu w formie aneksu do umowy, nie skutkujące wydaniem zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku
200 zł
200 zł
200 zł
13.Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy lub Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie wymagające zmiany postanowień umowy kredytu w formie aneksu do umowy, skutkujące wydaniem zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku
100 zł
100 zł
100 zł
14.Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy wymagające zmiany postanowień umowy kredytu w formie aneksu do umowy, dotyczące prolongaty spłaty, naliczania od prolongowanej kwoty na okres:
1)do 1 miesiąca
0,50%
(nie mniej niż 20 zł)
1%
(nie mniej niż 40 zł)
1%
(nie mniej niż 40 zł )
2)od 1 miesiąca do 1 roku
1%
(nie mniej niż 30 zł)
2%
(nie mniej niż 60 zł)
2%
(nie mniej niż 60 zł)
3)powyżej 1 roku
2%
(nie mniej niż 50 zł)
3%
(nie mniej niż 100 zł)
3%
(nie mniej niż 100 zł)
15.Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy wymagające zmiany postanowień umowy kredytu w formie aneksu do umowy, skutkujące zmianą oprocentowania
300 zł
300 zł
300 zł
16.Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy wymagające zmiany postanowień umowy kredytu w formie aneksu do umowy, za wyjątkiem prolongaty spłaty oraz zmiany oprocentowania
100 zł
200 zł
200 zł
17.Za potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy kredytowej
30 zł
30 zł
30 zł
18.Za sporządzenie i wydanie dokumentów w celu zwolnienia z zabezpieczenia:
1)zezwolenia na wykreślenie wpisu hipotecznego/ promesy wykreślenia hipoteki - opłata naliczana jest od każdej hipoteki
30 zł
30 zł
30 zł
2)innych zezwoleń, zaświadczeń niezbędnych w celu zwolnienia zabezpieczeń spłaty kredytu - opłata naliczana od każdego dokumentu
30 zł
30 zł
30 zł
19.Za sporządzenie i wydanie następujących dokumentów:
1)wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi w celu ustanowienia zabezpieczenia kredytu/zmian w zabezpieczeniu kredytu
30 zł
30 zł
30 zł
2)deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC na wniosek kredytobiorcy
10 zł
10 zł
10 zł
20.Za złożenie za klienta:
1)wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami o wpis do księgi wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomyślu
50 zł
50 zł
50 zł
2)deklaracji w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych PCC w Urzędzie Skarbowym w Nowym Tomyślu
5 zł
5zł
5 zł
21.Za badanie księgi wieczystej na wniosek kredytobiorcy za każdą z ksiąg
30 zł
30 zł
30 zł
22.Za uzyskany na wniosek kredytobiorcy odpis księgi wieczystej z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych
30 zł
30 zł
30 zł
23.Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli na terenie kredytowanej inwestycji przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu oraz przed uruchomieniem kolejnych transz kredytu (dotyczy kredytów na cele inwestycyjne w tym również kredyty mieszkaniowe)
100 zł
100 zł
100 zł
24.Wysłane:
1)upomnienia5 w przypadkach określonych w umowie
8,80 zł6
20 zł
20 zł
2)wezwania do zapłaty7 - w przypadkach określonych w umowie
8,80 zł8
30 zł
30 zł
3)wezwania do przedłożenia żądanych przez Bank w umowie kredytowej dokumentów po bezskutecznym upływie terminu określonego w umowie
8,80 zł
20 zł
20 zł
25.Telefoniczne wezwanie do przedłożenia żądanych przez Bank w umowie kredytowej dokumentów (od zrealizowanego wezwania telefonicznego)
0 zł
10 zł
10 zł
26.Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia lub opinii o:
1)sytuacji kredytowej klienta
50 zł
100 zł
100 zł
2)historii udzielonego klientowi kredytu (za każdy rozpoczęty rok historii
50 zł
50 zł
50 zł
3)spłaconym kredycie:
a)gdy spłaty dokonano w roku bieżącym
50 zł
50 zł
50 zł
b)gdy spłaty dokonano w latach poprzednich
100 zł
100 zł
100 zł
4)braku zadłużenia w BS w Nowym Tomyśl
50 zł
50 zł
50 zł
27.Za wydanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (zdolności kredytowej)
0 zł
200 zł
200 zł
28.Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp
1%
(nie mniej niż 5 zł)

1prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu ulega podwyżeszeniu 0 1%, w przypadku gdy decyzja podejmowana jest w trybie niestandardowym
2 w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej.
3w przypadku, gdy wyliczona wysokość prowizji przygotowawczej wyniesie mniej niż 500 zł, prowizję wstępną należy pobrać w wysokości wyliczonej prowizji przygotowawczej. W przypadku, gdy wyliczona prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu wynosi 0 zł, odstępuje się od pobierania prowizji wstępnej.
4liczona w stosunku rocznym, za każdy dzień? kalendarzowy od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wykorzystanego a przyznanego kredytu, płatna w okresach miesięcznych.
5dotyczy jednej opłaty w przyjętym w umowie okresie rozliczeniowym dla kredytobiorcy i poręczyciela.
6nie dotyczy kredytów konsumenckich niezabezpieczonych hipotecznie dla kredytów udzielanych od dnia 11 marca 2016.
7dotyczy jednej opłaty w przyjętym w umowie okresie rozliczeniowym dla kredytobiorcy i poręczyciela.
8nie dotyczy kredytów konsumenckich niezabezpieczonych hipotecznie dla kredytów udzielanych od dnia 11 marca 2016.
PowrótCENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs_nt@poczta.onet.pl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Szkolna 4,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty