Zlecenia różne

pobierane przez Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu
obowiązująca od dnia 28.01.2020r.Powrót


Lp.
Wyszczególnienie
opłaty / prowizje
V.Zlecenia różne
1.Potwierdzenie zgodności podpisów klientów BS z kartą wzorów podpisów na wniosek klienta10 zł
2.Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie10 zł
3.Przyjęcie, odwołaine lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w trakcie trwania umowy10 zł
4. Przyjęcie lub odwołaine zastrzeżenia dokumentu tożsamości lub innych dokumentów w systemie Dokumenty Zastrzeżone10 zł
5. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda10 zł
6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie rachunku lub nie korzystanie z kredytu, bądź rachunek nie jest zajęty przez komornika10 zł
7.Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym (historia rachunku z ostatnich 12 miesięcy) za każde rozpoczęte 10 pozycji5 zł1
a) za każdy poprzedni okres 12 miesięcy
2,50 zł2
8. Sporządzenie jednego odpisu dowodu księgowego (załącznika do wyciągu)5 zł
9. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego5 zł
10. Przechowywanie depozytu miesięcznie za każdy depozyt5 zł
11.Dokonanie blokady środków na jednym lub kilku rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia jednej umowy zawartej przez posiadacza rachunku na wniosek klienta
1)z BS
bez opłat
2)z innymi bankami lub podmiotami1% od kwoty blokady nie mniej niż 20 zł i nie więcej niż 150 zł
12. Potwierdzenie dokonania blokady10 zł
13.Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich części za każdą wyegzekwowaną kwotę (opłatę pobiera się z rachunku posiadacza)310 zł nie więcej niż 50% wyegzekwowanej kwoty
14.Wymiana banknotów i monet na inne nominały, lub wymiana zniszczonych na obiegowe (dziennie)0,5% od kwoty nie mniej niż 10 zł
Lp.Wyszczególnienie
Osoby
fizyczne
Rolnicy
Przedsiębiorcy indywidualni
Jednostki
samorządu
terytorialnego
Spółki/
Spółdzielnie/
Instytucje
Niekomercyjne
15.
Likwidacja rachunku bankowego
2zł4
5zł510zł 6
10 zł
Lp.
Wyszczególnienie
opłaty / prowizje
16.
Przepisanie książeczki mieszkaniowej z tytułu cesji
30 zł
17.
Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładów mieszkaniowych
15 zł
18.
Wypłata gotówki w kasie banku bez uprzedniego zgłoszenie do godz. 1030 dnia poprzedzającego wypłatę w kwocie przekraczającej 20.000 zł dziennie z rachunku7
0,05% od kwoty przekroczenia nie mniej niż 10 zł
19.
Niepodjącie kwoty zamówionej w uzgodnionym terminie 8
0,2% od kwoty
20.
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy
10 zł
21.
Aktywacja usługi płatności masowych
50 zł
22.
Wpływ środków na rachunek wirtualny
ustalana indywidualnie
z klientem
23.
Wypłata lub dyspozycja bezgotówkowa z rachunku bieżącego ponad stan środków znajdujących się na rachunku na początek dnia
0,1% od kwoty nie mniej niż 5 zł i nie więcej niż 50 zł
24.
Poszukiwanie rachunków bankowych w Centralnej Informacji prowadzonej w KIR
50 zł
(za każdy wniosek)
25.Pakiet "Konto za złotówkę"9
1)
Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, wydanie i obsługa debetowej karty zbliżeniowej Mastercard oraz udostępnienie aplikacji mobilnej
1 zł
2)Opłata za wypłatę gotówki w:
a)
bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
bez opłat
b)
terminalach płatniczych sieci SGB w kasach banków SGB
1,50 zł
c)
bankomatach innych, niż wskazane w ppkt a)
3 zł
d)
terminalach płatniczych innych, niż wskazane w ppkt b)
3% min. 4,50zł
e)
bankomatach za granicą
bez opłat
3)Zmiana PIN w bankomatach:
a)
sieci SGB
4,50 zł
b)
sieci innych niż SGB
7 zł
4)Zapytanie o dostępne środki w bankomatach:
a)
sieci SGB
1 zł
b)
sieci innych niż SGB
1,50 zł
5)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
bez opłat
6)
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
bez opłat
7)Zestawienie transakcji przesłanie do klienta:
a)
w formie elektronicznej na adres poczty e-mail
bez opłat
b)
w formie papoierowej listem zwykłym
2,58 zł
26.Podstawowy rachunek płatniczy10
1.Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego
bez opłat
2.Wypłata gotówki w placówce Banku
bez opłat
3.Udostępnianie i korzystanie z usługi bankowości elektronicznej eBankNet(wydanie środków do autoryzacji, odblokowanie dostępu, zmiana parametrów)
bez opłat
4.Polecenie przelewu
1)W formie papierowej
a)wewnętrzne
bez opłat
b)na rachunki prowadzone w innych bankach
 
 - realizowane w systemie ELIXIR
5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, liczone łącznie z dyspozycjami z ust. 4 pkt 2 lit. b, ust. 6 pkt 2 i pkt 3, każda kolejna 2 zł
 - realizowane w systemie SORBNET
 o wartości 1.000.000 zł i wyższej
15 zł
 o wartości poniżej 1.000.000 zł
25 zł
2.w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu eBankNet
a)wewnętrzne
bez opłat
b)na rachunki prowadzone w innych bankach
 - realizowane w systemie ELIXIR
5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, liczone łącznie z dyspozycjami z ust. 4 pkt 1 lit. b, ust. 6 pkt 2 ipkt 3, każda kolejna 0,50 zł
 - realizowane w systemie SORBNET
 o wartości 1.000.000 zł i wyższej
10 zł
 o wartości poniżej 1.000.000 zł
20 zł
5.Polecenie zapłaty
bez opłat
6.Zlecenie stałe
1)przyjęcie zlecenia stałego
bez opłat
2)realizacja zlecenia złożonego w formie papierowej
5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, liczone z dyspozycjami z ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, ust. 6 pkt 3, każda kolejna 4 zł
3)w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu eBankNet
5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, liczone z dyspozycjami z ust. 4 pkt 1 lit b ipkt 2 lit. b, ust. 6 pkt 2, każda kolejna 0,50 zł
4)modyfikacja zlecenia stałego
bez opłat
5)odwołanie zlecenia stałego
bez opłat
7.Wydanie karty płatniczej debetowej
bez opłat
8.Obsługa karty
bez opłat
9.Transakcje bezgotówkowe
bez opłat
10.Opłata za wypłatę gotówki w:
1)bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
bez opłat
2)terminalach płatniczych sieci SGB w kasach banków SGB
bez opłat
3)bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
5 rozliczonych wypłat w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 1,30 zł
4)terminalach płatniczych innych, niż wskazane w pkt 2)
bez opłat
5)bankomatach za granicą (poza terytorium pastw członkowskich EOG)
bez opłat
6)w ramach usługi cash back
bez opłat
11.Zestawienie transakcji kartowych
bez opłat
12.Wypłata gotówki w placówce Banku
bez opłat
13.Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
bez opłat
14.Likwidacja rachunku
bez opłat
15.Kredyt w podstawowym rachunku płatniczym
nie jest dostępny
16.Wydanie karty kredytowej
brak możliwości wydania karty
Usługi nie przewidziane w taryfie
wg umowy
Postanowienia końcowe
 

W indywidualnych przypadkach, z uwagi na dobrą współpracę klienta z bankiem i związanym z tym niskim ryzykiem kredytowym dla banku, na wniosek klienta dwaj członkowie Zarządu działający łącznie mogą określić w umowie z klientem inną prowizję lub opłatę od określonej w taryfie albo odstąpić od pobierania prowizji lub opłaty.

W przypadku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych rolniczych z dopłatami do oprocentowania ARMiR udzielanych od 2015 roku, z uwagi na zapisy wynikające z umowy współpracy, Bank pobiera wyłącznie prowizję przygotowawczą od kwoty udzielonego kredytu i nie pobiera innych opłat i prowizji wynikających z taryfy.


Powrót


1opłaty nie pobiera się gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją na rachunku było dopisani odsetek.
2opłaty nie pobiera się gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją na rachunku było dopisani odsetek.
3opłata nie dotyczy konsumentów.
4dotyczy rachunków terminowych
5dotyczy rachunków kredytowych
6dotyczy pozostałych rachunków
7opłata nie dotyczy konsumentów
8opłata nie dotyczy konsumentów
9Za pozostałe niewymienione wyżej czynności i usługi Bank będzie pobierał standardowe opłaty obowiązujące dla karty MasterCard Debit Paypass oraz dla ROR standard zawarte w niniejszej taryfie. Opłaty zawarte w pkt. 2-7 pobierane będą w okresie ważności karty (tj. 4 lata). W przypadku wznowienia karty na kolejny okres Bank będzie pobierał standardowe opłaty obowiązujące dla debetowej karty zbliżeniowej MasterCard Debit Paypass. Niezmienna pozostanie wysokość opłaty z pkt. 1, która po upływie 4 lat użytkowania karty dotyczyć będzie wyłącznie prowadzenia rachunku.
10Za pozostałe niewymienione wyżej czynności i usługi Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodne z taryfą opłat i prowizji obowiązującą w Banku.
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-300
Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Witmanna 19, 64-310
Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35, 64-361
Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Szkolna 4, 64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
przy STAROSTWIE POWIATOWYM

w Nowym Tomyślu
Ul. Poznańska 29,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon: 61 44 28 604


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty