2009 Tytu³ 'Geparda Biznesu' w kategorii najdynamiczniejsze
 Banki spó³dzielcze wielkopolski