Firmy / Kredyty / inwestycyjny

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredytobiorcy
Cechy Produktu
Kwota Kredytu
Okres Kredytowania
Zasada Udzielania
Zabezpieczenie
Spłata Kredytu i Odsetek
1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
2. Spółki i spółdzielnie
3. Osoby prawne
4. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
mające miejsce zamieszkania lub siedzibą na terenie działania naszego banku.
1. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.
2. Kredytem inwestycyjnym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:
1) zakup gruntu i terenu,
2) zakup budynków i budowli,
3) rozbudowę, modernizację obiektów i budowli,
4) zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
5) zakup wyposażenia,
6) zakup innych środków trwałych
7) zakup środków obrotowych związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia
Maksymalna kwota kredytu określana jest indywidualnie i nie powinna przekraczać 80 % całości nakładów inwestycyjnych.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.
1. Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.
2. Zdolność kredytową ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje.
3. Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od:
1) celowości gospodarczej przedsięwzięcia lub działalności,
2) efektywności przedsięwzięcia finansowanego kredytem,
3) zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie,
4) właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu,
5) stopnia ryzyka bankowego.
Prawnym zabezpieczeniem mogą być w szczególności:
1) weksel własny in blanco,
2) poręczenie osób fizycznych wg prawa wekslowego,
3) przelew wierzytelności,
4) przystąpienie do długu kredytowego,
5) przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
6) kaucja,
7) cesja praw z ubezpieczenia,
8) blokada środków na rachunku bankowym,
9) ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
10) innych form.
1. Spłata kapitału i odsetek następuje w indywidualnie uzgodnionych z kredytobiorcą ratach.
2. Spłata kredytu i odsetek może następować poprzez:
1) pobieranie środków pieniężnych na spłatę kredytu przez Bank, z rachunku bankowego Kredytobiorcy w granicach udzielonego przez Kredytobiorcę upoważnienia,
2) dokonywanie przez Kredytobiorcę wpłat gotówkowych w Banku,
3) przelew na rachunek kredytowy Kredytobiorcy.


Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.


Do góry
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty