Firmy / Kredyty / obrotowy

KREDYT OBROTOWY

Kredytobiorcy
Cechy Produktu
Kwota Kredytu
Okres Kredytowania
Zasada Udzielania
Zabezpieczenie
Spłata Kredytu i Odsetek
1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
2. Spółki i spółdzielnie
3. Osoby prawne
4. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie działania naszego banku.Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, jak również doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług, przedmiotem kredytowania mogą być w szczególności:
1) zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej,
2) towary handlowe lub usługi
3) należności,
4) inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej
Maksymalna kwota kredytu określana jest indywidualnie i uzależniona jest od wysokości bieżących potrzeb kredytowych.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 3 lata.
1. Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.
2. Zdolność kredytową ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje.
3. Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od:
1) zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie,
2) właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu,
3) stopnia ryzyka bankowego.
Prawnym zabezpieczeniem mogą być w szczególności:
1) weksel własny in blanco,
2) poręczenie osób fizycznych wg wekslowego),
3) przelew wierzytelności,
4) przystąpienie do długu kredytowego,
5) przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
6) kaucja,
7) cesja praw z ubezpieczenia,
8) blokada środków na rachunku bankowym,
9) ustanowienie hipoteki na nieruchomości.


Dopuszcza się stosowanie również innych form zabezpieczenia prawnego.
1. Spłata kapitału i odsetek następuje w indywidualnie uzgodnionych z kredytobiorcą ratach.
2. Spłata kredytu i odsetek może następować poprzez:
1) pobieranie środków pieniężnych na spłatę kredytu przez Bank, z rachunku bankowego Kredytobiorcy w granicach udzielonego przez Kredytobiorcę upoważnienia,
2) dokonywanie przez Kredytobiorcę wpłat gotówkowych w Banku,
3) przelew na rachunek kredytowy Kredytobiorcy.


Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.


Do góry
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty