Firmy / Kredyty / odnawialny

KREDYT ODNAWIALNY

Kredytobiorcy
Cechy Produktu
Kwota Kredytu
Okres Kredytowania
Zasada Udzielania
Zabezpieczenie
Spłata Kredytu i Odsetek
1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
2. Spółki i spółdzielnie
3. Osoby prawne
4. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie działania naszego banku.1. Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym udzielany jest na sfinansowanie bieżących, stałych potrzeb obrotowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Udzielany jest podmiotom gospodarczym posiadającym w Banku czynny rachunek bieżący przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy.
2. Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częśćią tego kredytu.
1. Limit kredytu ustalany jest z uwzglÄ?dnieniem:
1) wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym,
2) poziomu zdolności kredytowej,
3) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
4) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.
2. Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych
Maksymalny okres kredytowania wynosi 3 lata.
1. Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.
2. Zdolność kredytową ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje.
3. Bank uzaleĹźnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od:
1) zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie,
2) właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu,
3) stopnia ryzyka bankowego.
Prawnym zabezpieczeniem mogą być w szczególności:
1) weksel własny in blanco,
2) poręczenie osób fizycznych wg prawa wekslowego),
3) przelew wierzytelności,
4) przystąpienie do długu kredytowego,
5) przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
6) kaucja,
7) cesja praw z ubezpieczenia,
8) blokada środków na rachunku bankowym,
9) ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
10) innych form.
1. Spłata kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez zaliczenie każdego wpływu
na rachunek dokonany w okresie trwania umowy kredytowej, który powoduje jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty i możliwość dalszego wielokrotne.
2. Odsetki naliczane są zarówno od wykorzystanej jak i niewykorzystanej kwoty kredytu przy różnym oprocentowaniu, a pobierane na koniec każdego miesiąca.
3. Każdorazowo po okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy następuje automatyczne odnowienie kredytu na kolejne 12 miesięcy, w tej samej wysokości, bez konieczności dokonywania spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu. O zamiarze rezygnacji z ponownego zadłużenia się? lub zmiany kwoty kredytu w rachunku bieżącym, Kredytobiorca powiadamia pisemnie Bank w terminie 14 dni przed upływem każdego kolejnego rocznego okresu kredytowania. Rezygnacja z ponownego zadłużenia się w rachunku bieżącym zobowiązuje Kredytobiorcę do całkowitej spłaty kredytu natomiast zmiana kwoty kredytu zobowiązuje Kredytobiorcę do złożenia nowego wniosku kredytowego złożonego w Banku nie później niż w terminie 14 dni przed wygaśnięciem obowiązującej umowy o kredyt, dokumentów umożliwiających ocenę kredytobiorcy wynikających z istniejących procedur, w szczególności analizy jego wiarygodności, prawnych zabezpieczeń oraz podpisanej z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej lub aneksu do umowy kredytowej, bez konieczności spłaty kredytu przez Kredytobiorcę.
4. Dla umów już zawartych istnieje możliwość przedłużenia okresu kredytowania, o którym mowa w ust. 4 o kolejne 3 lata bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie nowego wniosku kredytowego złożonego w Banku nie później niż w terminie 14 dni przed wygaśnięciem obowiązującej umowy o kredyt, dokumentów umożliwiających ocenę kredytobiorcy wynikających z istniejących procedur, w szczególności analizy jego wiarygodności, prawnych zabezpieczeń oraz podpisanej z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej lub aneksu do umowy kredytowej.


Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.


Do góry
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty