Rolnicy / Kredyty / Inwestycyjny

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredytobiorcy
Cechy Produktu
Kwota Kredytu
Okres Kredytowania
Zasada Udzielania
Zabezpieczenie
Spłata Kredytu i Odsetek
Osoby fizyczne i prawne podejmujące lub prowadzące działalność rolniczą jak również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej podejmujące lub prowadzące działalność rolniczą (w tym działy specjalne produkcji rolnej) mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie działania Banku.
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji polegających w szczególności na budowie i modernizacji obiektów i ogrodzeń, zakupie środków trwałych, zakładaniu wieloletnich plantacji, itp.
Maksymalna kwota kredytu określana jest indywidualnie i uzależniona jest od wysokości bierzących potrzeb kredytowych.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.
1. Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.
2. Zdolność kredytową ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje.
3. Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od:
1) celowości gospodarczej przedsięwzięcia lub działalności,
2) efektywności przedsięwzięcia finansowanego kredytem,
3) zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie,
4) właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu,
5) stopnia ryzyka bankowego.
Prawnym zabezpieczeniem mogą być w szczególności:
1) weksel własny in blanco,
2) poręczenie osób fizycznych lub prawnych (wg prawa cywilnego i wekslowego),
3) gwarancja innego banku,
4) przelew wierzytelności,
5) przystąpienie do długu kredytowego,
6) ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach,
7) przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
8) kaucja,
9) cesja praw z ubezpieczenia,
10) blokada środków na rachunku bankowym,
11) ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
12) innych form.
1. Spłata kapitału i odsetek następuje w indywidualnie uzgodnionych z kredytobiorcą ratach.
2. Spłata kredytu i odsetek może następować poprzez:
1) pobieranie środków pieniężnych na spłatę kredytu przez Bank, z rachunku bankowego Kredytobiorcy w granicach udzielonego przez Kredytobiorcę upoważnienia,
2) dokonywanie przez Kredytobiorcę wpłat gotówkowych w Banku,
3) przelew na rachunek kredytowy Kredytobiorcy.


Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.


Do góry
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty