Rolnicy / Kredyty / Preferencyjny

KREDYT PREFERENCYJNY

Kredytobiorcy
Cechy Produktu
Kwota Kredytu
Okres Kredytowania
Zasada Udzielania
Zabezpieczenie
Spłata Kredytu i Odsetek
Osoby fizyczne i prawne podejmujące lub prowadzące działalność rolniczą jak również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej podejmujące lub prowadzące działalność rolniczą (w tym działy specjalne produkcji rolnej).
Kredyt udzielany jest właścicielom lub dzierżawcom użytków rolnych z przeznaczeniem na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, a w szczególności:

1) nawozów mineralnych,
2) środków ochrony roślin,
3) pasz,
4) paliwa na cele rolnicze,
5) materiału siewnego, szkółkarskiego oraz sadzeniaków,
6) zwierząt hodowlanych.
Maksymalna kwota kredytu - do 400 zł na 1 ha użytków rolnych
Maksymalny okres kredytowania wynosi 1 rok.
1. Kredyt może być udzielony osobom fizycznym posiadającym jednocześnie:
1) nakaz płatniczy dotyczący podatku rolnego lub/i umowy dzierżawy użytków rolnych,
2) zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty,
Prawnym zabezpieczeniem mogą być w szczególności:
1) weksel własny in blanco,
2) poręczenie osób fizycznych wg prawa wekslowego,
3) przelew wierzytelności,
4) przystąpienie do długu kredytowego,
5) przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
6) kaucja,
7) cesja praw z ubezpieczenia,
8) blokada środków na rachunku bankowym,
9) ustanowienie hipoteki na nieruchomości.

Dopuszcza się stosowanie również innych form zabezpieczenia prawnego.
1. Spłata kapitału i odsetek następuje w indywidualnie uzgodnionych z kredytobiorcą ratach.
2. Spłata kredytu i odsetek może następować poprzez:
1) pobieranie środków pieniężnych na spłatę kredytu przez Bank, z rachunku bankowego Kredytobiorcy w granicach udzielonego przez Kredytobiorcę upoważnienia,
2) dokonywanie przez Kredytobiorcę wpłat gotówkowych w Banku,
3) przelew na rachunek kredytowy Kredytobiorcy.

Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.


Do góry
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty