Rolnicy / Kredyty / Unijny

KREDYT UNIJNY

Kredytobiorcy
Cechy Produktu
Kwota Kredytu
Okres Kredytowania
Zasada Udzielania
Zabezpieczenie
Spłata Kredytu i Odsetek
1. "Kredyt unijny SGB" może być udzielany podmiotom posiadającym zdolność kredytową ubiegającym się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków funduszy pomocowych.

2. "Kredyt unijny SGB" może być udzielany rolnikom, rybakom jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, oraz innym beneficjentom programów na przedsięwzięcie realizowane w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych.
"Kredyt unijny SGB" przeznaczony jest na realizację całości planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych.


Przy udzielaniu "Kredytów unijnych SGB" mają zastosowanie przepisy określające zakres i zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych zawarte w krajowych dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi, a w szczególności:
1) Uzupełnieniach do programów operacyjnych oraz Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006,
2) Uszczegółowieniach i rozporządzeniach wykonawczych do programów na lata 2007-2013 w tym:
a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
b) Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013,
c) Regionalnych Programów Operacyjnych,
d) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
e) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
f) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
g) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
h) Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.Wnioskowana kwota "Kredytu unijnego SGB" może wynosić maksymalnie 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat.
1. Warunkiem przyznania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.
2. Zdolność kredytową ustala Bank w oparciu o przedłożone przez kredytobiorcę dokumenty oraz uzyskane informacje, jak również przeprowadzone u klienta inspekcje.
3. Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania również od:
1) celowości gospodarczej przedsięwzięcia lub działalności,
2) efektywności przedsięwzięcia finansowanego kredytem,
3) zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie,
4) właściwego zabezpieczenia spłaty kredytu,
5) stopnia ryzyka bankowego.
Prawnym zabezpieczeniem mogą być w szczególności:
1) weksel własny in blanco,
2) poręczenie osób fizycznych wg prawa wekslowego,
3) przelew wierzytelności,
4) przystąpienie do długu kredytowego,
5) przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
6) kaucja,
7) cesja praw z ubezpieczenia,
8) blokada środków na rachunku bankowym,
9) ustanowienie hipoteki na nieruchomości.

Dopuszcza się stosowanie również innych form zabezpieczenia prawnego
1. Spłata kredytu w części dotyczącej kwoty środków otrzymanych z dotacji następuje poprzez realizację przez Bank określonego pełnomocnictwa niezwłocznie po przekazaniu środków przez Jednostkę Kontraktującą.
2. Kredytobiorca jest zobowiązany podać Jednostce Kontraktującej numer rachunku bankowego w Banku, na który powinny być przekazane środki z dotacji.
3. Pozostała część kredytu podlega spłacie w terminach i kwotach określonych w umowie kredytowej.
4. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych według kalendarza obowiązującego w Banku, a pobieranie w terminach określonych w umowie o kredyt.
5. Generalnie przyjmuje się kwartalny termin płatności odsetek; w uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady.
6. Naliczone odsetki:
1) Bank pobiera z rachunku bieżącego kredytobiorcy w terminach wynikających z umowy kredytowej, bez odrębnej dyspozycji kredytobiorcy przed innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów wykonawczych oraz dokumentów mających moc takich tytułów, na podstawie stałego zlecenia kredytobiorcy wynikającego z umowy kredytowej lub
2) przekazywanie są bezpośrednio przez kredytobiorcę na wskazany rachunek w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewu bankowego


Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.


Do góry
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329
Najnowsze Oferty