KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE - zmiana przepisów

Oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe - zmiana przepisów.

Od stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zmiany dotyczą obowiązku rejestracji książeczek i uprawnień do premii gwarancyjnej.Obowiązek rejestracji książeczki mieszkaniowej

Książeczkę mieszkaniową rejestruje, na wniosek jej właściciela, Bank prowadzący jej obsługę. Jeśli jesteś posiadaczem książeczki w Banku Spółdzielczym w...., to zapraszamy do naszej placówki w celu złożenia odpowiedniego wniosku. Aby dokonać rejestracji, prosimy o zabranie książeczki mieszkaniowej ze sobą.


Rejestracja będzie mieć wpływ na termin likwidacji książeczki mieszkaniowej.

W przypadku likwidacji:

- do końca 2022 roku - zasady likwidacji nie zmienią się,
- od 2023 roku - jeżeli właściciel nie zarejestruje książeczki do 31.12.2022 r., to uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej uzyska dopiero w dniu 1 stycznia roku następującego po roku rejestracji tej książeczki (np. zarejestrowaną książeczkę w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.).


Ważne: jeżeli czynność uprawniająca do nabycia premii gwarancyjnej zostanie dokonana do 31.12.2022 r., ale sam wniosek zostanie złożony już w 2023 roku - wtedy książeczkę można zlikwidować w tym samym roku (z zachowaniem ustawowego terminu 90 dni).Rozszerzenie katalogu czynności uprawniających do premii gwarancyjnej

Zgodnie z nowymi przepisami, o wypłatę premii gwarancyjnej możesz ubiegać się również w przypadku:

- zapłaty części ceny lokalu mieszkalnego (nie niższej niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu) przez właścicieli książeczek, którzy zawarli umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności,


- montażu lub modernizacji instalacji gazowej, elektrycznej oraz montażu, modernizacji lub wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,


- wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych na rzecz lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (co najmniej 6 tys. zł brutto),


- ponoszenia przez okres min. 5 lat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.Dodatkowo, rozszerzone zostały czynności dotychczasowe, które w nowym brzmieniu uprawniają do premii gwarancyjnej także w przypadku:

- nabycia, w drodze zakupu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w częściach ułamkowych (w udziale nie niższym niż 1/4),


- nabycia, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych (w udziale nie niższym niż 1/4).

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.
CENTRALA:
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
64-300 Nowy Tomyśl
bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl
telefon 61 44 21 753
fax 61 44 21 751


ODDZIAŁ LWÓWEK
Ul. Wittmanna 19,
64-310 Lwówek
telefon 61 44 14 081
fax 61 44 14 083


PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO
Ul. Poznańska 35,
64-361 Miedzichowo
telefon i fax 61 44 21 785


PUNKT KASOWY BOLEWICE
Ul. Nowa 1,
64-305 Bolewice
telefon i fax 61 44 21 787


PUNKT KASOWY
na Osiedlu Stefana Batorego

w Nowym Tomyślu
Os. St. Batorego 52D,
64-300 Nowy Tomyśl
telefon i fax 61 44 22 329